Biedrība “Asociācija “Ģimene”” iesniegusi sūdzību Valsts kontrolei un Finanšu ministrijai kā ES fondu Revīzijas iestādei par nesen Valsts izglītības satura centra (VISC) izstrādāto mācību materiālu “Seksuālā izglītība – jautājumi un atbildes Metodiskais līdzeklis ar videomateriāliem” atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros. Biedrība oficiāli lūdz izskatīt un attiecīgi rīkoties minētās valsts iestādes.

Asociācija “Ģimene” norāda, ka ES fondu finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

“Pārbaudot minētos mācību materiālus, esam konstatējuši, ka VISC, izstrādājot mācību materiālu, ir pārkāpis virkni Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā rezultātā minēto materiālu izstrādes izdevumi ir uzskatāmi par neatbilstoši veiktiem MK noteikumu Nr.517 izpratnē. Lūdzam veikt līdzekļu izlietošanas kontroli VISC projekta ietvaros atbilstoši Valsts kontroles likuma 2.panta otrajai daļai,” plašāk informē biedrības valdes priekšsēdētājs Rihards Kostigovs.

Asociācija “Ģimene” norāda, ka finansējuma saņēmējam ir jānodrošina projekta īstenošana saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumu par projekta īstenošanu. Tomēr, izvērtējot projekta ietvaros VISC izstrādāto mācību materiālu kvalitāti un atbilstību Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 480, ir konstatēta virkne pārkāpto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

Nav ievērotas prasības attiecībā uz slimību un veselības problēmu klasifikāciju saistībā ar dzimumidentitātes traucējumiem, nav ievērots ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā (26.p. 3. punktā) norādītais, ka vecākiem ir pirmtiesības izvēlēties, kāda veida izglītību iegūs viņu bērni, kā arī pārkāpts ir Izglītības likuma 10.1 pants par tikumiskās, estētiskās, intelektuālās un fiziskās attīstības nodrošināšanu izglītības procesā.

Latvijā ir spēkā prasība, lai izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko, estētisko, intelektuālo un fizisko attīstību, kas atbilst LR Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimenelaulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.

Tādēļ Izglītības iestādei, izņemot augstskolas, ir jāaizsargā izglītojamo no tādas informācijas un tādu mācību līdzekļu un materiālu, kā arī tādu metožu izmantošanas, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās, estētiskās, intelektuālās un fiziskās attīstības nodrošināšanai,” plašāk skaidro Rihards Kostigovs.

Biedrība “Asociācija “Ģimene” aicina Finanšu ministriju kā Revīzijas iestādi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā atzīt VISC projekta ietvaros veiktos izdevumus attiecībā uz augstāk minētajiem mācību materiāliem par neatbilstoši veiktiem un Valsts kontroli veikt līdzekļu izlietošanas kontroli VISC projekta ietvaros.