Publicējam Latvijas Kristīgo konfesiju vadītāju Atklāto vēstuli Saeimas deputātiem ar izteikto aicinājumu noraidīt partnerības likumprojektu pakotni.

Tā kā Tieslietu ministrijas ieskatā plānotais jaunais tiesību institūts “būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību”, kristīgo konfesiju vadītāji atgādina, ka līdzīgi un izteiksmes veidā pat gandrīz identiski partnerattiecību reģistrācijas likumprojekti (Kopdzīves likums, Dzīvesbiedru likums, Civilās savienības likums u. c.) jau iepriekš ir virzīti Saeimā un noraidīti. Garīogie līderi pauž arī šajā reizē savu noraidošo nostāju.

“Aicinām Latvijas Republikas Saeimā ievēlētos deputātus un Ministru kabineta locekļus nelokāmi sargāt laulību, nebūvējot tai blakus, aizmugurē vai priekšā cita veida partnerības institūtus,” pauž piecu baznīcu vadītāji. Atklāto vēstuli parakstījuši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu Baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps
Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs Viktors Stulpins, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienības prezidents Imants Ģipslis, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs un draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs Vilnis Gleške.

Vēstulē rakstīts, ka partnerības reģistrācija nebūt nav viss, ko vēlas panākt šī un līdzīgo likumprojektu virzītāji un viņu atbalstītāji, ko skaidri parāda citu Eiropas un pasaules valstu 21. gadsimta pirmo gadu desmitu pieredze. Baznīcu vadītāji pārliecināti, ka partnerattiecību reģistrācijai drīz vien sekos prasība pēc “viendzimuma laulībām” un prasība pēc bērnu adopcijas. Ieviešot reģistrējamas partnerattiecības, kas pieejamas gan homoseksuāliem, gan heteroseksuāliem pāriem, tas atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai uz diskriminācijas aizlieguma pamata de facto noved arī pie viendzimuma laulību atzīšanas.

Latvijas kristīgo konfesiju skatījums uz visu šo jautājumu ir šāds – valstij ir pienākums reģistrēt, atzīt un tiesiski, sociāli un ekonomiski aizsargāt tikai viena veida pāru savienību – laulību starp sievieti un vīrieti. “Šī ir vienīgā savienība, kurā dzimušie un augušie bērni pilnā mērā bauda vecāku rūpju un mīlestības augļus, turklāt saņem tos ne tikai no katra vecāka, bet arī no laulāto vecāku savstarpējā uzticībā, padevībā un devībā balstītajām attiecībām. Attiecībā uz personām, kuras nevar stāties laulībā, atgādinām, ka ikviens Latvijas pilsonis jau tagad var noslēgt civiltiesiskos līgumus pie notāra, lai risinātu savus mantiskos un citus jautājumus. Šo jautājumu risināšanai nav nepieciešams veidot partnerības institūtu. Daudzkārt esam uzsvēruši – visi vīriešu un sieviešu pāri, kuri dzīvo nereģistrētās attiecībās, ir aicināti uz laulību. Laulības institūta stiprināšanas nolūkos esam arī mudinājuši tiesiski attīstīt saderināšanās institūtu, kas atbalstītu tos pārus, kuri vēl tikai apdomā savu lēmumu un gatavojas laulībai – nešķiramai savienībai uz mūžu, atvērtai dzīvībai un bērnu audzināšanai,” skaidro baznīcu vadītāji.

Atklātajā vēstulē tiek pausts satraukums par sarūkošajiem dzimstības rādītājiem Latvijā, tādēļ būtiska ir laulības institūta, t. sk. Svēto Rakstu atklāsmē balstītas seksuālās intimitātes stiprināšanas nozīme.

“Tās sabiedrības, kuru likumi un kārtība nonāk pretrunā ar Svētajiem Rakstiem, nevar pastāvēt ilgtermiņā. Mēs vēlam Latvijai pastāvēt cauri gadsimtiem, nezaudējot Dieva svētību. Dievs, svētī Latviju!” savu aicinājumu noslēdz garīgie līderi.