Biedrība “Asociācija “Ģimene”” iebilst pret priekšlikumu Padomes Regulai “Par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un publisku aktu akceptēšanu vecāku stāvokļa lietās un par Eiropas vecāku stāvokļa apliecības izveidi” SWD(2022) 392.

Kā liecina statistikas dati[1]:

*63% jauniešu pašnāvību upuru ir no ģimenēm, kurās nav tēvu.

*90% no visiem bezpajumtniekiem un bēgļiem nāk no ģimenēm, kurās nav tēvu.

*70% nepilngadīgo, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, un 85 % jauniešu, kuri atrodas cietumos, nāk no ģimenēm bez tēviem.

*80% izvarotāju nāk no ģimenēm, kurās nav tēvu.

*Bērniem bez tēva ir sešas reizes lielāka iespēja dzīvot nabadzībā un izdarīt noziedzīgus nodarījumus nekā bērniem, kas aug ģimenēs ar tēvu un māti.
*Aptuveni 85 % bērnu ar uzvedības traucējumiem ir auguši mājās bez tēva.

Minētie statistikas dati nepārprotami liecina par to, cik nozīmīga ir abu bioloģisko vecāku klātbūtne ir juridiskā aizsardzība katram bērnam. Nav pieļaujama situācija, kad bērns tiek uzskatīts par preci vai divu pieaugušo cilvēku attiecību blakusproduktu.

ANO Bērnu tiesību konvencijas 8. panta pirmā daļa nosaka: “Dalībvalstis apņemas respektēt ikviena bērna tiesības aizsargāt savu identitāti, tostarp pilsonību, vārdu un ģimenes saites, kā paredzēts tiesību aktos, nepieļaujot nelikumīgu iejaukšanos.”

Piedāvātā Padomes Regula nonāk pretrunā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju un Latvijas Republikas normatīvo regulējumu, kas aizsargā bērna tiesības uz bioloģisko tēvu un māti.

Aicinām nevirzīt apstiprināšanai minēto priekšlikumu Padomes Regulai.

[1] https://americafirstpolicy.com/latest/20220825-fatherlessness-and-crime