Biedrība “Asociācija “Ģimene”” un Latvijas Vīru biedrība komentē un sniedz savus ierosinājumus “Demogrāfisko lietu centra” izdotajam dokumentam “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050) ATJAUNOJAMIES!” Ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” dokumenta prezentācijā, kas notika pērnā gada nogalē, nevalstiskās organizācijas tika aicinātas iesūtīt savus priekšlikumus.

“Demogrāfisko lietu centra” vadītājs Imants Parādnieks:
“Mēs nu jau 30 gadus esam atdzimuši kā valsts. Esam atdzimuši garīgi, esam atdzimuši vēsturē, kultūrā, politikā, tautsaimniecībā. Turpina atdzimt mūsu pašapziņa un nacionālā identitāte. Taču ir joma, kurā mēs atdzimuši neesam ne tuvu. Gluži otrādi – mēs nevis atdzimstam, bet “atmirstam”. Ar šādu dzimušo/mirušo attiecību, kāda tā ir šodien, un kāda tā bijusi pēdējās desmitgadēs, nevienai no mūsu pārējām atdzimšanām nav nedz jēgas, nedz īstas nākotnes. Tautas Ataudzes stratēģija un darāmo darbu plāns iezīmē ļoti skaidru ceļu, pa kuru mums kā nācijai doties, uz mērķi, uz kuru tiekties. Stratēģijas būtība: ar katra nākamā bērna ienākšanu ģimenē – ikvienai ģimene jūtas labāk pasargāta, vairāk pārtikusi un kopumā – priviliģētāka. Valsts – stiprāka.”

Atsaucoties uz aicinājumu, biedrība “Asociācija “Ģimene”” nosūtīja atzinumu par nepieciešamajiem papildinājumiem stratēģijā.

Biedrības “Asociācija “Ģimene”” vispārīgie komentāri:

Kopumā stratēģija ir vērtējama pozitīvi un biedrības vārdā pateicamies visiem iesaistītajiem ekspertiem un politiķiem par ieguldīto darbu! Uzskatām, ka jebkuri pasākumi, kas atvieglo ģimeņu, īpaši daudzbērnu ģimeņu finansiālo slogu, kā arī paplašina iespējas izglītības iegūšanai ir vērtējamas pozitīvi.

Latvija jau šobrīd publiskajā telpā ārvalstīs tiek saukta par “izzūdošo nāciju”, tāpēc katram Latvijas pilsonim priekš sevis ir jāatbild uz vienu konkrētu jautājumu – vai es vēlos, lai Latvija turpinātu pastāvēt arī pēc 100 un vairāk gadiem. Ja atbilde ir pozitīva, tad Tev ir jāpieņem lēmums – veidot stabilas attiecības, kas balstītas laulībā, jo kā rāda pētījumi – tieši laulībā dzimst visvairāk bērnu, tādējādi radot drošu vidi nākamo Latvijas pilsoņu piedzimšanai, un mērķtiecīgi rūpēties par savstarpējām laulāto attiecībām.

Kā apliecina Igaunijas valsts aprēķini, katrs jaundzimušais igaunis dzīves laikā ir ienesis vienu miljonu eiro valsts ekonomikā. Pēdējo 10 gadu laikā Latvijā mākslīgo abortu rezultātā nav piedzimuši 49 795 Latvijas pilsoņu, kas jau šobrīd Latvijas valstij radījis 49,7 milijardus lielus zaudējumus. Kā rāda pētījumi, visbiežāk mākslīgo abortu veic sievietes, kas atrodas stabilās attiecībās, kas nozīmē, ka šīm sievietēm ir nepieciešams sniegt nepieciešamo informāciju un atbalstu, lai viņas spētu izdarīt izvēli par labu bērna piedzimšanai.

Neskatoties uz to, ka tēva lomas stiprināšana ir paredzēta Nacionālās attīstības plānā 2020.-2027.gadam un arī šajā stratēģijā, šobrīd uz konservatīvi domājošiem politiķiem un sabiedrību kopumā caur Latvijas tiesu sistēmu un medijiem tiek izdarīts ideoloģisks spiediens, kas sevī ietver zinātniski nepamatotu apgalvojumu, ka bērna tēvu var aizstāt ar mātes draudzeni (partneri). Lai gan pētījumi parāda, ka bērniem, kuri ir auguši bez tēva ir 9x lielāka iespēja nepabeigt skolu, 5x augstāks pašnāvības risks, 32x augstāks klaiņošanas risks, 20x augstāks uzvedības traucējumu risks, 14x lielāka iespēja kļūt par izvarotājiem.

Biedrības “Asociācija “Ģimene”” iebildumi par stratēģiju:

 1. Aicinām visā stratēģijas tekstā nelietot konkrētu privātu iniciatīvu vai projektu nosaukumus vai saites uz konkrētu organizāciju vai kustību sociālo tīklu vietnēm, tādējādi samazinot citu organizāciju iespējas piedalīties attiecīgās tēmas attīstībā un dodot minētām iniciatīvām vai organizācijām nepamatotas priekšrocības. Piemēram, 1.1.4. uzdevumā ir minēta kustība “Mamma grib saprast” un ievietota saite uz kustības profilu vietnē Facebook, kurai seko tikai 146 cilvēki.
 2. Lūdzam svītrot uzdevumu Nr.1.3.4. “Mājsaimniecības institūta pilnvērtīga juridiska nostiprināšana, izveidojot viegli administrējama Mājsaimniecības reģistru (caur Latvija.lv pie VSAA sistēmas, sajūgts ar citiem reģistriem tai skaitā VID ieņēmumu datu bāzi), nosakot savstarpējos pienākumus un atbildību ar atbilstošām iespējām saņemt jebkāda veida atbalstu.” Biedrība uzskata ka mājsaimniecību reģistra izveidošana ir kritiski vērtējama un būtu skatāma caur cilvēku privātās dzīves neaizskaramības prizmu, ko paredz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7.pants “Ikvienai personai ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un saziņas neaizskaramību.”
 3. Lūdzam papildināt 1.1.3 uzdevumu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Izveidot vienotu informācijas platformu par pieejamajiem pakalpojumiem tēviem, vīriem un zēniem, tādējādi veicinot laulību un ģimeņu stabilitāti un atbildīgas nākamās paaudzes veidošanos.”
 4. Lūdzam papildināt 1.7. uzdevumu “Riska, krīzes situāciju risinājumi” ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Kuponu sistēmas ieviešana laulāto attiecību stiprināšanai un vecāku pratības uzlabošanai – pāri vai indivīdi pēc saviem ieskatiem izmanto esošos maksas pakalpojumus attiecību stiprināšanai vai bērnu audzināšanas iemaņu uzlabošanai (kursi, apmācības, mentorings, mediācija, psihoterapija u.c.)”
 5. Lūdzam papildināt 1.7. uzdevumu “Riska, krīzes situāciju risinājumi” ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: Paplašināsim un pilnveidosim laulāto attiecību konsultēšanas un mentoringa pakalpojumus, ņemot vērā faktu, ka Latvijā katra otrā laulība tiek šķirta, savukārt, pētījumi parāda, ka visdrošākā vide bērna attīstībai ir dzīve kopā ar bioloģiskajiem vecākiem, kuri ir laulāti.
 6. Lūdzam papildināt 1.2. uzdevumu “Mērķtiecīgas valsts atbalsta politikas izstrāde” ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: Noteikt, ka, izvērtējot jauna likumprojekta sākotnējo ietekmi, ir jāvērtē likumprojekta ietekme uz demogrāfiju, kas ir veidojama kā jaunā horizontālā prioritāte jebkurā nozarē.
 7. Lūdzam papildināt 1.2. uzdevumu “Mērķtiecīgas valsts atbalsta politikas izstrāde” ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: Nodrošināsim vismaz 10 valsts budžeta vietas doktora studiju programmas demogrāfijā apgūšanu.

Savukārt, Latvijas Vīru biedrība savā atzinumā aicināja atbildīgās iestādes papildināt stratēģiju ar pasākumiem, kas sekmē zēnu un jaunu vīriešu atbildību pret laulību un ģimeni un kas ilgtermiņā būtiski ietekmē bērnu labbūtību un sabiedrības labklājību kopumā.

Latvijas Vīru biedrības priekšlikumi:

 1. Aicinām precizēt 1.1.3. uzdevuma virsteikumu šādā redakcijā: “Esošo un nākošo tēvu zināšanu pilnveide un atbildības veicināšana. Tajā skaitā:”
 2. Lūdzam papildināt 1.1.3. uzdevumu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Izveidot vienotu informācijas platformu par pieejamajiem pakalpojumiem tēviem, vīriem un zēniem, tādējādi veicinot laulību un ģimeņu stabilitāti un atbildīgas nākamās paaudzes veidošanos.”
 3. Lūdzam papildināt 1.1.3. uzdevumu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Audio un video aplāžu veidošana par tematiem, kas sekmē zēnu, jauniešu, vīru un tēvu funkcionalitāti un vīriešu atbildību pret laulību un ģimeni.”
 4. Lūdzam papildināt 1.1.3. uzdevumu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Nodrošināt zēnu nometņu organizēšanu, stiprinot saikni starp paaudzēm un īpaši ar tēviem.”
 5. Lūdzam papildināt 1.1.3. uzdevumu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Izveidot mentoringa un atbalsta sistēmu “Vīrs – jaunietim”, sekmējot beztēvu paaudzes radīto seku mazināšanu un jauno vīriešu sagatavošanu ģimenes dzīvei.”
Kustība Par dabisku ģimeni sociālajā vietnē Facebook uzrunājot grupas “Par dabisku ģimeni” dalībniekus, izveidoja aptauju, kurā aicināja dalībniekus sniegt viedokli par nepieciešamajiem pasākumiem, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju Latvijā. 
Vislielāko grupas dalībnieku atbalstu guva priekšlikumi par nodokļu atlaidēm, Ģimenes mācības ieviešanu skolās, par atbalstu mājokļu iegādei un pabalstu palielināšana. Aptaujā piedalījās 953 grupas dalībnieki.